پیام روز
کاربر گرامي، لطفاً از در اختيار قرار دادن اطلاعات اکانت کاربري خود در سامانه هاي اداري و يا آموزشي دانشگاه، به سايرين براي انجام امور جداً خودداري فرماييد.