۱۴۰۱/۰۵/۱۹
جستجوی کارنامه آموزشي و پژوهشي
First Name نام :
Last Name نام خانوادگی :
دانشکده :
دانشکده مهندسي عمران و مواد
بخش مواد
بخش شيمي مهندسي
بخش عمران
دانشکده علوم
بخش زيست شناسي
بخش زميـن شناسي
بخش رياضي
بخش امار
بخش شيمي
بخش فيزيك
دانشکده ادبيات وعلوم انساني
بخش تـاريخ
بخش زبـان وادبيات فارسي
بخش زبـانهاي خارجي وزبان شناسي
بخش زبان و ادبيات عربي
بخش جغرافيا
بخش فلسفه و كلام اسلامي
بخش علوم قرآني و فقه
دانشکده كشاورزي
بخش مهندسي آب
بخش علوم باغباني
بخش علوم و مهندسي خاك
بخش توليد و ژنتيک گياهي
بخش گياهپزشكي
بخش اقتصادكشاورزي
بخش ترويج واموزش كشاورزي
بخش علـوم دامي
بخش علوم و مهندسي صنايع غذايي
بخش مهندسي بيوسيستم
بخش مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست
بخش بيوتکنولوژي
دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي
بخش روانشناسي تربيتي
بخش مديريت وبرنامه ريزي اموزشي
بخش اموزش وپرورش دبستاني وپ دبستان
بخش كودكان استثنايي
بخش تربيت بدني
بخش علوم تـربيتي
بخش روانشنـاسي
بخش *تربـيت بدني شبانه
بخش مباني تعليم وتربيت
بخش علم اطلاعات و دانش شناسي
دانشکده دامپزشكي
بخش پاتوبيولوژي
بخش علوم پايه
بخش علوم درمانگاهي
بخش بهداشت
بخش دامپزشكي
بخش مديريت بهداشت دام
دانشکده حقوق وعلوم سياسي
بخش حقوق
بخش حقوق شبانه
بخش حقوق عمومي
بخش حقوق خصوصي
بخش حقوق بين الملل
بخش علوم سياسي
بخش جزا و جرم شناسي
دانشکده هنرومعماري
بخش معماري
بخش هنر
بخش شهرسازي
بخش ارتباط تصويري
بخش فرش
دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي
بخش اقتصاد
بخش علوم اجتماعي
بخش مديريت
بخش حسابداري
بخش جغرافيا
دانشکده مهندسي شيمي،نفت و گاز
بخش مهندسي شيمي
بخش مهندسي نفت
بخش مهندسي گاز
دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر
بخش مهندسي قدرت و كنترل
بخش مهندسي مخابرات و الكترونيك
بخش مهندسي و علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات
دانشکده فناوري هاي نوين
بخش نانو مهندسي شيمي
بخش مهندسي نانوالکترونيک
دانشکده گردشگري و هتل داري
بخش مديريت جهانگردي
دانشکده مهندسي مكانيك
بخش مهندسي مكانيك جامدات
بخش مهندسي مكانيك حرارت و سيالات
بخش مهندسي انرژي و هوا فضا
بخش مهندسي هسته اي
دانشکده الهيات و معارف اسلامي
بخش فلسفه و كلام اسلامي
بخش علوم قرآن و فقه
بخش معارف اسلامي
پژوهشکده پژوهشکده علوم و فنون هوا-دريا
بخش سازه و پيشرانش
بخش هيدرو ايروديناميک
بخش هدايت و کنترل
پژوهشکده معاونت پژوهشي دانشگاه
بخش مرکز تحقيقات حمل و نقل و ترافيک
دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي داراب
بخش علوم و مهندسي خاک
دانشکده مهندسي آباده
بخش مهندسي مواد